Zyýanly spam bilen iş salyşmak - Semaltdan tejribe

Botlaryň iň gowy ýazgysy ýok. Olar çalt we web sahypasyna girýänleriň sanyndan köp. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Maýkl Braun, botlara hüjüm etmek, teswir ulgamlaryny spamlamak we ýol hasabaty ulgamlarynda bulaşyklyk döretmek maksady bilen botlaryň gowşak ýerleri balyk tutmagyň aňsatdygyny duýdurýar. Zyýanly ýüzlenmeleriň gelmegi çynlakaý meselä öwrülýär we Google tendensiýalary meseläniň çalt ýokarlanýandygyny görkezýär.

Googlebot gowy bot

Botyň esasy maksady, wezipeleri awtomatlaşdyrmak we özüni myhman hökmünde görkezmek. Çeşme kodlaryny gyrýarlar, maglumatlary ýygnaýarlar we tapýanlaryna jogap hökmünde funksiýalary ýerine ýetirýärler. Şeýle-de bolsa, munuň erbetdigi ýaly, hemmesi erbet däl. Google bot ulanyjylara barlygyny mälim edýär we SERP-de web sahypalaryna nobata durmaga kömek edýär. Käbir botlar bu pursatdan peýdalanýarlar we ýasama agent setirlerini ulanyp, bu botdan gelip çykan ýaly görünýär.

Erbet botlar we ugrukdyryjy spam

Erbet botlar web sahypasynyň mazmunyny ogurlaýarlar, ulanyjy maglumatlaryny ogurlaýarlar, kanuny mahabatlardaky galplyklara basýarlar we Google Analytics tarapyndan döredilen hasabatlary bulaşdyrýarlar. Bu sanawdaky soňky elementiň web sahypasy üçin köp täsiri bar. Iberilýän spamyň dürli zyýanly programmalaryndan emele gelýär. Mysal üçin, traffigiň maglumatlaryny döredýän inflýasiýasyndan ýoýýarlar, ulanyjylary arka baglanyşyk döretmäge mümkinçilik berýän Google Analytics hasabatlarynda görünýän sahypalara girmäge aldaýarlar. Kanuny traffik hökmünde gizlenýändikleri sebäpli, ugrukdyryjylary gizlemegi başarýarlar.

Iberilen spamyň 100% bökmek derejesi bar we hasabatdaky maglumatlary ýitirmäge ýykgyn edýän sahypadaky wagtlary çäklidir. Netijede, bu hasabatlaryň ahyrky önümi esasan nädogry. Yllaryň dowamynda botlar has çylşyrymly boldy.

Botnets

Hakerler çylşyrymly hüjümleri amala aşyrmak üçin botnetleri ulanýarlar. Botnet, IP-leri yzarlamagy we gara sanawy kynlaşdyrýan robotlaryň ulgamydyr. Hyzmat paýlanan inkärden peýdalananda web sahypasyny goramak kyn bolýar. Biri ýok etse ýa-da ýapsa, başga-da birnäçe adam ösýär.

Arwah salgylanmalary

Häzirki wagtda web sahypalarynyň köpüsinde Google Analytics kody bar. Ferollama botlary özboluşly UA koduny deslapky koddan aýryp, sahypany yzarlamak üçin ulanyp biler. Şondan soň, baryp görmän GA-a maglumat ibermek mümkin bolýar. Google Analitik Ölçeg Protokolyndan peýdalanýarlar, oňa gelýän maglumatlary tapawutlandyrmaýar.

Arwah ugratma spamyny duruzmak

Ulanyjylar arwah salgylanmalaryny äsgermezlik edip, ýol hasabatlarynda ulanylýan maglumatlaryň bitewiligini dikeldip bilerler. Hostname Filter bu meseläniň diňe bir usulydyr, sebäbi ol diňe dogry web sahypalaryndan maglumatlary göz öňünde tutýar. Şeýle çäräniň ýerine ýetirilmegi bilen, öňe gidýän ähli arwah salgylanmalary analitik hasabatda görkezilmeýär. Bu hemişelik çözgüt däl, sebäbi hakerler garşylyklaýyn çäreleri görýärler.

Adaty ugrukdyryjy spamy blokirlemek

Köplenç web sahypalary öz sahypalarynda awtomatiki botlar arkaly işjeňligi habar berýärler. Bular spamy blokirlemegiň adaty usullaryny ulanyp has gözegçilikde saklanýar. “Google Analytics” -i ulanmagy saýlasa, amal uzyn we gutarnykly bolup biler. Awtomatiki blokirleme programmasy, ulanyjynyň islegine görä adaty düzgünleri saýlap alýan Sucuri web sahypasy.

Netije

21-nji asyr gatlakly howpsuzlyk meselesini gozgady. Spam bilen iş salyşmak käwagt bizar edýär. Şeýle-de bolsa, adamlar maglumatlaryny ähli taraplaýyn goramagyny üpjün etmek üçin çäreleri görmäge öwrenişmeli.

mass gmail